Algemene voorwaarden Maresan

 1. Maresan: Maresan, gevestigd te Dokkum, KvK-nr: 91186285
 2. Klant: degene met wie Maresan een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Partijen: Maresan en klant samen.
 4. Consument: een klant die een natuurlijke persoon is en handelt voor privédoeleinden.

Toepasbaarheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Maresan. 
 2. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uit.

Prijzen

 1. Alle door Maresan gehanteerde prijzen zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Maresan heeft het recht om alle prijzen voor haar producten of diensten, vermeld in haar winkel, op haar website of anderszins, te allen tijde aan te passen. 
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Maresan niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het sluiten van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 4. De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijk voorschrift.

Monsters / modellen 

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, kan hij hieraan geen rechten ontlenen anders dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren producten conform het monster zijn. of model.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Maresan kan bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling verlangen van maximaal 50% van het overeengekomen bedrag. 
 2. De klant dient het volledige bedrag binnen 7 dagen na levering van het product betaald te hebben.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dit betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij van rechtswege in verzuim is, zonder dat Maresan de klant een aanmaning hoeft te sturen of hem in verzuim hoeft te stellen. 
 4. Maresan behoudt zich het recht voor om een ​​levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of om adequate zekerheid te eisen voor het totaalbedrag van de diensten of producten.

Gevolgen van te late betaling

 1. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Maresan gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en kan hij eventuele schadevergoeding aan Maresan verschuldigd zijn. 
 3. De incassokosten worden berekend op basis van de Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Indien de klant niet tijdig betaalt, mag Maresan haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Maresan op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Indien de klant weigert zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst door Maresan, is hij nog steeds verplicht de overeengekomen prijs aan Maresan te betalen. 

Recht op terugvordering van goederen 

 1. Zodra de klant in verzuim is, heeft Maresan het recht een beroep te doen op het recht van reclame met betrekking tot de onbetaalde producten die aan de klant zijn geleverd.
 2. Maresan beroept zich op het recht van reclame door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de betreffende producten onmiddellijk aan Maresan te retourneren, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 
 4. De kosten voor het ophalen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden, mits
 • het product is niet gebruikt
 • het is geen product dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het product is niet speciaal op maat gemaakt voor de consument of aangepast aan diens speciale behoeften
 • het is geen product dat om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding etc.) niet geretourneerd mag worden
 • de verzegeling is nog intact als het product een gegevensdrager is met digitale inhoud (dvd’s, cd’s enz.)
 • het product is geen (vakantie)reis, vervoerbewijs, cateringbestelling of vorm van vrijetijdsbesteding,
 • het product is geen los tijdschrift of losse krant
 • de koop betreft geen (opdracht tot) spoedreparatie
 • de consument geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 1 gaat in:

o op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel van 1 bestelling heeft ontvangen

o zodra de consument het eerste product van een abonnement heeft ontvangen

o zodra de consument voor de eerste keer een dienst heeft afgenomen

o zodra de consument de aankoop van digitale inhoud via internet heeft bevestigd

 1. De consument kan zijn herroepingsrecht kenbaar maken via info@maresanlimoncello.nl, desgewenst met behulp van het herroepingsformulier dat te downloaden is via de website van Maresan, www.maresanlimoncello.com.
 2. De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na mededeling van zijn herroepingsrecht aan Maresan te retourneren, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht vervalt. 
 3. De kosten voor retournering zijn aan Maresan verschuldigd indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 4. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Maresan deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht aan de consument terugbetalen, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Maresan heeft teruggezonden.

Opschorting van verplichtingen door de klant

De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst op te schorten.

Retentierecht 

 1. Maresan kan een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en in dat geval de door Maresan aan de klant verkochte producten onder zich houden totdat de klant alle openstaande facturen jegens Maresan heeft betaald, tenzij de klant voor deze betalingen voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen aan Maresan verschuldigd is.
 3. Maresan is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijk lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Schikking 

De klant doet afstand van zijn recht om een ​​eventuele schuld aan Maresan te verrekenen met een vordering op Maresan. 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. Maresan blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Maresan uit welke overeenkomst met Maresan dan ook, inclusief claims ter zake van tekortkomingen in de prestatie.
 2. Tot die tijd kan Maresan een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen. 
 3. Voordat de eigendom aan de klant wordt overgedragen, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 4. Indien Maresan een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst ontbonden en heeft Maresan recht op schadevergoeding, gederfde winst en rente.

Levering 

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Maresan, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres. 
 4. Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt betaald, heeft Maresan het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald. 
 5. Bij niet tijdige betaling is de klant automatisch in verzuim en kan hij een te late levering niet door Maresan tegenwerpen.

Bezorgings periode

 1. Een door Maresan opgegeven leveringstermijn is indicatief en geeft de klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levering gaat in zodra de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft doorlopen en een (elektronische) bevestiging van zijn bestelling van Maresan heeft ontvangen. 
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij Maresan niet binnen [aantal dagen te laat] kan leveren of partijen anders zijn overeengekomen.

Daadwerkelijke levering

De klant dient ervoor te zorgen dat de daadwerkelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten 

De transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Verpakking en verzending 

 1. Indien de verpakking van een afgeleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant alvorens het product in ontvangst te nemen een notitie te laten opmaken door de expediteur c.q. bezorger. Bij gebreke waarvan Maresan niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport aan Maresan te melden, bij gebreke waarvan Maresan niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

Opslag 

 1. Indien de klant producten later dan de overeengekomen leverdatum bestelt, is het risico van eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of te late aankoop van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten geldt uitsluitend voor gebreken die het gevolg zijn van een foutieve fabricage, constructie of materiaal. 
 2. De garantie geldt niet bij normale slijtage en schade als gevolg van ongelukken, wijzigingen aan het product, nalatigheid of oneigenlijk gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment dat deze producten juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant ligt. of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Opzegging van de overeenkomst voor onbepaalde tijd 

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van .
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Vergoeding

De klant vrijwaart Maresan voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door Maresan geleverde producten en/of diensten. 

Klachten

 1. De klant dient een door Maresan geleverd product of dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Indien een afgeleverd product of dienst niet voldoet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mag verwachten, dient de klant Maresan hiervan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand na ontdekking van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen Maresan hiervan binnen twee maanden na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat Maresan adequaat kan reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Maresan gehouden kan worden andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

Kennisgeving geven

 1. De klant dient een eventuele ingebrekestelling schriftelijk aan Maresan te melden.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Maresan ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheden van de Cliënt

Indien Maresan met meerdere klanten een overeenkomst aangaat, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die Maresan uit hoofde van die overeenkomst verschuldigd is. 

Aansprakelijkheid van Maresan

 1. Maresan is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld. 
 2. Indien Maresan aansprakelijk is voor enigerlei schade, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Maresan is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Maresan aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeeltelijke) van de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus gelden slechts ter indicatie en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot enige schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. .

Vervaltermijn

Ieder recht van de klant op schadevergoeding van Maresan vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek niet uit.

Ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Maresan toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Indien de nakoming van de verplichtingen door Maresan niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Maresan in verzuim is. 
 3. Maresan heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of Maresan vanwege omstandigheden goede grond geeft te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. . 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek kan een tekortkoming van Maresan in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet aan Maresan worden toegerekend in een van de wil van Maresan onafhankelijke situatie, wanneer de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer de nakoming van zijn verplichtingen redelijkerwijs niet van Maresan kan worden verlangd. 
 2. De in lid 1 genoemde overmachtssituatie is eveneens van toepassing – maar niet beperkt tot: de noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); tekortkomingen en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen van stroom, elektriciteit, internet, computer of telecom; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Maresan 1 of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat Maresan er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie minimaal 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Maresan is in een overmachtssituatie geen (schade)vergoeding verschuldigd, ook al heeft zij als gevolg van de overmachtssituatie enig voordeel verkregen.

Wijziging van de overeenkomst

Indien het na het sluiten van de overeenkomst en vóór de uitvoering ervan noodzakelijk blijkt de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 1. Maresan heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Maresan zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Bij een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden heeft de consument het recht de overeenkomst op te zeggen. 

Overdracht van rechten

 1. De klant kan zijn rechten uit een overeenkomst met Maresan niet aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maresan. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Maresan bij het opstellen van de voorwaarden terzake voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Maresan gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.